Regulamin targów - Domy szkieletowe, modułowe i mobilne!

REGULAMIN TARGÓW

1. Postanowienia ogólne

1.1. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują każdy podmiot (zwany dalej „Uczestnikiem Targów”) biorący udział w targach w Szczecinie w dniach 10.05 – 12.05.2024 r. (zwanych dalej „Targami”), organizowanych przez firmą ZwiekszSprzedaz.pl Marcin Gibert z siedzibą w Choszcznie przy ul. Prusa 9, NIP 5941493061, REGON: 320287212 (zwaną dalej „Organizatorem”).
1.2. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią Zgłoszenia Uczestnictwa w Targach.  

2. Przepisy organizacyjne

2.1. Wszyscy uczestnicy Targów mają obowiązek przestrzegać obowiązujących ogólnie norm i zasad bezpieczeństwa oraz higieny pracy, przeciwpożarowych, sanitarnych, a także postanowień niniejszego Regulaminu i wszelkich innych regulacji obowiązujących na terenie Targów. Ponadto, wszyscy uczestnicy zobowiązani są stosować się do wytycznych służb zabezpieczenia przeciwpożarowego.

2.2. Wystawca ma obowiązek respektować wszelkie polecenia porządkowe wydawane przez Organizatora lub upoważnioną przez niego osobę.

2.3. Zarówno wystawcy jak i pozostali uczestnicy targów wyrażają zgodę na utrwalanie obrazu z ich udziałem w formie zdjęć oraz rejestrowanie dźwięku i obrazu w formie wideo, na terenie targów przez organizatora lub osoby, którym takie czynności organizator  zlecił. Wszyscy wystawcy oraz pozostali uczestnicy targów, wyrażają zgodę na publikację wykonanych na targach zdjęć oraz zarejestrowanego wideo w Internecie, telewizji oraz innych środkach masowego przekazu.

3. Odpowiedzialność

3.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia, kradzieże lub zniszczenia przedmiotów znajdujących się na stoisku Wystawcy. To obejmuje zwłaszcza sytuacje wywołane przez osoby trzecie, takie jak inne osoby odwiedzające Targi czy inne firmy wystawcze, za co Organizator nie jest odpowiedzialny.

3.2. Odpowiedzialność za przedmioty umieszczone na przypisanym Wystawcy obszarze wystawienniczym spoczywa wyłącznie na Wystawcy. W ramach umowy, Wystawca zobowiązany jest dostarczyć własnym zakresem przedmioty na stoisko oraz usunąć je po zakończeniu Targów, zgodnie z wyznaczonym terminem demontażu.

3.3. Wystawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Organizatorowi lub osobom trzecim przez Wystawcę.

3.4. Organizator zaleca Wystawcy zawarcie odpowiednich umów ubezpieczeniowych obejmujących ryzyka związane z uczestnictwem w Targach.

4. Postanowienia końcowe

4.1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie z istotnych powodów. Istotne powody obejmują konieczność dostosowania zasad i przebiegu Targów do nowych wymogów, konieczność zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz potrzebę uregulowania kwestii związanych z udziałem w Targach, które dotychczas nie były objęte postanowieniami Regulaminu, a mogą wywoływać spory lub wątpliwości w stosowaniu ich w praktyce.

4.2. Zmiany w Regulaminie są wprowadzane poprzez opublikowanie go na stronie internetowej https://domyszkieletowe.pl. Wystawca, który zawarł Umowę, wyraża zgodę na te zmiany. W ciągu 14 dni od daty publikacji Wystawca ma prawo odmówić wyrażenia zgody na proponowane modyfikacje Regulaminu. Brak pisemnego oświadczenia Wystawcy przekazanego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Organizatora w wyznaczonym terminie będzie traktowany jako akceptacja zmian. Odmowa zgody na proponowane zmiany Regulaminu w określonym terminie będzie równoznaczna z rezygnacją Wystawcy z zawartej Umowy.

4.3. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania.

Domy modułowe

Serwis poświęcony budowie drewnianych domów szkieletowych, modułowych oraz mobilnych.

Wielkie Targi Domów Szkieletowych, Modułowych i Mobilnych!
Uwaga! Druga pula 1000 biletów w promocyjnej cenie 23,90 zł! W cenie biletu otrzymasz II wydanie magazynu drukowanego DomySzkieletowe.pl!  

© 2023 DomySzkieletowe.pl – drewniane domy szkieletowe, modułowe oraz mobilne.

Realizacja: ZwiekszSprzedaz.pl

Scroll to top